ลักษณะโครงงาน
                1.  Windows Application
ซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งและทำงานบน Windows ซึ่งโดยทั่วไปจะมี ยูสเซอร์อินเตอรเฟซ เช่น เมนู ปุ่มกด ทูลบาร์ เป็นต้น โดยทำงานไม่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต
ระบบที่จะพัฒนา  เช่น  ระบบจัดการบริหารภายในองค์กร  บริษัท  ห้างร้าน  เช่น  ระบบขาย  ระบบซื้อ  ระบบเช่า   ระบบเงินเดือน  ระบบทะเบียนนักศึกษา  ระบบห้องสมุด  เป็นต้น  ซึ่งต้องติดต่อกับฐานข้อมูล  รวมถึงซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์
โปรแกรมที่ใช้พัฒนา  ได้แก่   JAVA   .NET เป็นต้น
                2.  Web Application
ซอฟต์แวร์หรือ แอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้งานผ่านเว็บไซต์ ระบบ Internet หรือ Intranet โดยใช้ เทคโนโลยีทาง Web base เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
เว็บไซต์ที่จะพัฒนา  เช่น   เว็บไซต์ซื้อขายสินค้า (e-Commerce), เว็บไซต์โรงเรียน, เว็บไซต์ชุมชน, เว็บไซต์ อบต. , ระบบทะเบียนออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งต้องมีการติดต่อกับฐานข้อมูล โดยให้นักศึกษาทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบซึ่งต้องสามารถ Insert Update Delete Searching ได้
โปรแกรมที่ใช้พัฒนา  ได้แก่   PHP, ASP, JSP เป็นต้น
                3.  Multimedia
            เป็นงานออกแบบและผลิตสื่อประเภทต่าง ๆ ที่ประกอบด้วยภาพเคลื่อนไหว  ภาพนิ่ง  เสียง  ข้อความ  เช่น  การ์ตูนแอนเมชั่น 2 มิติ/3 มิติ   เป็นต้น
ระบบที่จะพัฒนา Multimedia เช่น การ์ตูน นิทาน ภาพยนตร์สั้น โฆษณา เป็นต้น ซึ่งก่อนที่จะ
พัฒนาระบบต้องเขียน Story Board ให้ชัดเจน
โปรแกรมที่ใช้พัฒนา  ได้แก่   Adobe Flash, 3ds Max, Maya เป็นต้น
                4. e-Learning
เป็นงานออกแบบและผลิตสื่อการสอนที่ประกอบด้วยภาพเคลื่อนไหว  ภาพนิ่ง  เสียง  ข้อความ 
ได้แก่  บทเรียนออนไลน์  บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  เป็นต้น 
ระบบที่พัฒนาประกอบด้วย  ระบบสมัครสมาชิก  แบบทดสอบก่อนเรียน   เนื้อหาและแบบทดสอบหลังเรียน  ซึ่งระบบสามารถบันทึกคะแนนทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน  พัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานผ่านทางอินเทอร์เน็ต
โปรแกรมที่ใช้พัฒนา  ได้แก่   Adobe Presenter, Camtasia Studio, Adobe Captivate, PHP เป็นต้น