รายชื่อนักศึกษาศูนย์จอมเทียน กลุ่ม 5220349801
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล หัวข้อ อาจารย์ที่ปรึกษา
1 52203498001 นางสาวกรรณิการ์ บีกขุนทด บทเรียนออนไลน์ เรื่อง "อาชีวอนามัยและความปลอดภัย" อ.กรรณิการ์
2 52203498002 นางสาวกฤษฎาภรณ์ ชุมพรหม เว็บไซต์ธุรกิจ ไม้มงคล อ.สิทธิศักดิ์
3 52203498003 นางสาวกาญจนา คงเจริญ บทเรียนออนไลน์ "วิชา พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน" อ.กรรณิการ์
4 52203498006 นายชนกานต์ จันทร์แย้ม สื่อการเรียนรู้การประกอบคอมพิวเตอร์และการลงระบบปฎิบัติการเบื้องต้น อ.ธรรมรัตน์
5 52203498007 นางสาวชนิดา กระจ่างกุล บทเรียนออนไลน์ "การพัฒนาสื่อการสอนแบบมัลติมีเดีย
ด้วยโปรแกรม  Macromedia Captivate"
อ.กรรณิการ์
6 52203498009 นายเชิดชัย วราวุฒิ ระบบการจัดการความรู้ บจ.อินนิออส เอบีเอส(ประเทศไทย) อ.สิทธิศักดิ์
7 52203498013 นางสาวนาเดีย สันติ เอนิเมชันประกอบเพลง อ.จัดการ
8 52203498014 นายนเรศ โกมลรัตน์ เว็บไซต์องค์การเทศบาลสัตหีบ อ.จัดการ
9 52203498015 นายบัณฑิต ปัญสวัสดิ์ บทเรียนออนไลน์ โรงเรียนเสรีศึกษา อ.นิภาพรรณ
10 52203498018 นายประกิต มูลแก้ว ระบบแจ้งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ อ.สิทธิศักดิ์
11 52203498020 นายมานะ กุกสันเทียะ ระบบเช่าหนังสือ ร้านในฝัน อ.สิทธิศักดิ์
12 52203498021 นายรฐนนท์ จรูญพิบูลพงศ์ เว็บไซต์ มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ อ.นิภาพรรณ
13 52203498023 นางสาววรรณวิสา ฉิมพาลี สื่อการสอนวิชาภาษาไทย การเขียนคำให้ถูกต้อง อ.จัดการ
14 52203498024 นางสาววรรณี สวายพล บทเรียนออนไลน์ เรื่อง "ภาษามือไทยสำหรับคนพิการทางหู" อ.กรรณิการ์
15 52203498025 นางสาววรารัตน์ แดงโสภา เว็บไซต์กระเป๋าแฟชั่น อ.สิทธิศักดิ์
16 52203498027 นางสาววาสนา สาดชื่น บทเรียนออนไลน์ เรื่อง "พัฒนาทักษะการคิดเด็กปฐมวัย" อ.กรรณิการ์
17 52203498030 นายวีระพัฒน์ เพ็ชรพันธุ์ เว็บไซต์โรงเรียนบ้านกำแพงดิน อ.ธรรมรัตน์
18 52203498032 นางสาวศิริวรรณ มั่งคั่ง เว็บไซต์ จังหวัดจันทบุรี อ.นิภาพรรณ
19 52203498033 นายศิลปชัย ชูเชิด ภาพยนตร์สั้น เรื่อง ในกระเป๋าของหนูน้อยหมวกแดง อ.ธรรมรัตน์
20 52203498035 นายสัจพงศ์พันธ์ เวสนุรักษ์ บทเรียนออนไลน์ สอนขับรถ อ.นิภาพรรณ
21 52203498038 นางสาวสุมาลี สำอาง เว็บไซต์ สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ  อ.นิภาพรรณ
22 52203498039 นายสุรชัย ทองอุดร เวบไซต์โรงพยาบาลบางละมุง อ.ธรรมรัตน์
23 52203498042 นางสาวเอมอร ถิตย์เจิม เว็บไซต์ประเพณีไทย 4 ภาค อ.กรรณิการ์
24 52203498044 นายสุทธรักษ์ ทองสุกแสง บทเรียนออนไลน์ เรื่อง เทคนิคการสร้างตัวอักษรโปรแกรม  Photoshop อ.จัดการ
25 52203498045 นายฤทธิ์ณรงค์ สีทุม บทเรียนออนไลน์ วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กงทอง อ.สิทธิศักดิ์
26 52203498047 นางสาวจุไรวรรณ สวนเดิมบาง บทเรียนออนไลน์  เรื่องการใช้ tense ในวิชาภาษาอังกฤษ อ.สิทธิศักดิ์
27 52203498049 นางสาวณัฐฐา อินทรโชติ บทเรียนออนไลน์ Adobe Illustrator CS5 อ.ธรรมรัตน์
28 52203498050 นางสาวกัญญาพัชร แซ่ลิ้ม บทเรียน ออนไลน์ Microsoft Excel 2010 อ.ธรรมรัตน์
29 52203498053 นายภานุวัฒน์ ทบอาจ บทเรียนออนไลน์ วิชาชีพงานบริการด้านการโรงแรม อ.สิทธิศักดิ์
[ฉบับปรับปรุงวันที่ 21 มิ.ย. 2554 เวลา 14:00 น.]
หมายเหตุ เลือกดูตามชื่อศูนย์ด้านล่าง